วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4

โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หมู่4  ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
จุดเน้นของโรงเรียน
1.ความปลอดภัยและขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
3.การป้องกันและรักษาสุขภาพของนักเรียน
4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับ
5.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.การวิจัยและการนำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
7.สิ่งแวดล้อมมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
สภาพเงื่อนไข ข้อจำกัด ที่เกิดกับโรงเรียน และเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
1. ระบบการบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  โดยเฉพาะเรื่องการวางแผน  การนิเทศกำกับ ติดตามการประเมินผลและนำผลที่ประเมินมาใช้ในการพัฒนางาน
2. บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการทำงาน  เนื่องจากไม่มีความมั่นคงด้านวิชาชีพเพียงพอ  มีการเปลี่ยนตัว
    บุคลากรบ่อย ๆ
3. ขาดแนวทาง  นโยบาย ในการบริหารที่ชัดเจน
4. ครูอาจารย์ขาดขวัญกำลังใจ  จิตวิญญาณที่มั่นคงต่อศาสนา
5. ไม่เข้าใจเรื่องการปฏิรูการศึกษาของโรงเรียนปริยัติธรรมชัดเจน  เนื่องจากกรมการศาสนา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำกับติดตาม และให้แนวทางที่ชัดเจน
6. ครูบางส่วนไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพครูโดยตรง  ไม่เข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างชัดเจน
7. ครูคนเดียวสอนหลายวิชา  ทำให้ไม่เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาใดวิชาหนึ่ง
8. นักเรียนส่วนมากของโรงเรียนเป็นเด็กมีฐานะค่อนข้างยากจน  เป็นโรคทุพโภชนาการ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนต่ำ 
9. งบประมาณการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ  ทำให้ไม่สามารถพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้
ระบบข้อมูลสถานศึกษา 
-  ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลวิชาการและอื่นๆของโรงเรียน ที่มีอยู่แล้วจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มงาน/ฝ่าย ซึ่งอยู่ในรูปเอกสาร
- มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จากต้นสังกัด เช่น OBEC-SMIS  , M-OBEC , B-OBEC  ,P – OBEC  และเป็นเอกสารที่สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยากในการค้นหาหรือการนำข้อมูลมาใช้
- ในการพัฒนาควรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสำเนาคู่ฉบับที่ฝ่ายงานสารบรรณของโรงเรียน 1 ชุด  เพื่อความสะดวกในการค้นหาและการนำข้อมูลกลับมาใช้  และ  การจัดทำทะเบียนควบคุมข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน โดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ให้นักศึกษาคิดระบบนวัตกรรมที่จะใช้ในการบริหารหรือการเรียนการสอนของนักศึกษาจะทำอย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพในการทำงาน สัก 1 เรื่องที่ได้ศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน นำไปประยุกต์ใช้หรือคิดใหม่และคิดว่าจะประสบสำเร็จได้ เขียนเล่าวิธีคิดที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ
แนวทางการนำระบบนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน      
- ปรับระบบเทคโนโลยีภายในห้องเรียนติดตั้ง โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต
ทุกห้อง
- จัดอบรมครูในการสร้าง blog ของตนเอง การนำไปใช้สอนนักเรียน และการเสนอผลงาน
- ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจากblog
- เผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารไปยัง หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่สนใจต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น